นโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คำจำกัดสิทธิความรับผิดชอบ (Disclaimer)

บริษัทริงเกอร์ฮัท ยึดมั่นในพันธกิจของบริษัทที่ว่า "ริงเกอร์ฮัทกรุ๊ปสร้างสรรค์มื้ออาหารที่สนุกสนานสำหรับลูกค้าทุกคนด้วยหัวใจและเทคโนโลยี" และเพื่อให้ตระหนักว่า "ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะร้านพิเศษ" วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการเป็น บริษัทที่พนักงานสามารถทำงานด้วยความภาคภูมิใจ
บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและได้กำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและได้แจ้งให้ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนให้ทราบ เพื่อให้พนักงานได้ดูแลและจัดการงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้ .

1. พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

บริษัทดำเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และพัฒนาดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรม การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

2. การรวบรวม การใช้และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทคำนึงถึงในการที่บริษัทบริหารร้านอาหารในเครือร้านอาหารทั่วประเทศ นอกเหนือจากการที่บริษัทได้จัดตั้งระบบการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะไม่กระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
และในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า บริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่าน้นภายในขอบเขตของการยินยอมเท่านั้น
ในกรณีที่มีการว่าจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะดำเนินการภายใต้การจัดการที่เข้มงวดของบริษัท

3. การดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย

เราจะพยายามป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลงและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

4. เคารพในสิทธิ์ของลูกค้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเคารพสิทธิ์ของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อลูกค้าร้องขอให้เปิดเผยแก้ไขหรือลบข้อมูลตนเอง หรือปฏิเสธที่จะใช้หรือให้ข้อมูลนั้นเราจะตอบสนองตามขอบเขตที่เหมาะสมตามอนุสัญญาและแนวปฏิบัติทางสังคม.

5.การปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐาน

ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและบรรทัดฐานอื่น ๆ

6. การใช้Cookie และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

ไซต์นี้ใช้ Cookie
คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชัน Cookie ได้โดยตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ด้วยเหตุนี้คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนไซต์นี้ได้

นอกจากนี้ Google Analytics ยังใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์บันทึกการเข้าถึง
Google Analytics ใช้ Cookie เพื่อรวบรวมบันทึกการเข้าถึงโดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ บันทึกการเข้าถึงที่ได้รับโดยใช้ Google Analytics ได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Inc. โปรดดูข้อมูลที่จัดทำโดย Google Inc.

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/th/
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=th